Cancer Registry

The Department of Prevention and Health Promotion is run by the Provincial Kuyavian-Pomeranian Registry of Cancer – Registration Office, whose task is to collect and analyse data on cancer cases and deaths among the inhabitants of the Kuyavian-Pomeranian Voivodship. These data are published annually in the bulletin.

Publications are issued annually in the form of bulletins, on the basis of epidemiological data on cancer incidence and deaths in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.


The publications are addressed to medical doctors dealing with oncology issues, as well as decision-makers and managers in healthcare, and also administrative and local authorities in our region.


The increase in the incidence and mortality of malignant neoplasms is one of the major health problems of Polish society. Therefore, the fight against cancer has become an important element of the healthcare program in Poland.
The Registry’s activities based on population studies are part of the cancer control process. They present the epidemiological oncological situation in the region, outlining its most difficult problems.

NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów

OPIS PROJEKTU

Dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce są opracowywane przez WRN (Wojewódzkie Rejestry Nowotworów)
i przekazywane do KRN (Krajowy Rejestr Nowotworów). Rejestracja danych odbywa się na podstawie zgłoszeń przez podmioty lecznicze za pomocą Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (druk MZ/N-1a), obecnie wystawianej głównie drogą elektroniczną i przesyłana na krajową platformę cyfrową. W zakresie wypełniania kart i terminowego ich przesyłu, Wojewódzkie Rejestry Nowotworów są zobowiązane do ustawowych szkoleń lekarzy i personelu medycznego.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem procesu rejestracji i przetwarzania danych prowadzi Krajowy Rejestr Nowotworów, a prowadzenie rejestracji jest uwzględnione w programie badań statystycznych realizowanych w ramach ustawy o statystyce publicznej, prowadzonej przez GUS.

Cel projektu:

Celem projektu pn. „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów” jest poprawa funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce w tym, jakości publikowanych danych.

 1. utrzymywanie wysokiej jakości danych dotyczących rejestracji nowotworów w obrębie województwa,
 2. ciągła aktualizacja danych w celu uzyskania jak największej kompletności wojewódzkiej bazy,
 3. coroczna terminowa publikacja danych w formie elektronicznej (biuletyn).

Zadania do realizacji:

Weryfikacja i opracowywanie danych – wprowadzanie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe obejmujące następujące działania:

 1. weryfikacja postaci histologicznej,
 2. weryfikacja stopnia zaawansowania,
 3. uzupełnienie vital status przypadków zachorowań (konieczne do analizy przeżyć),
 4. uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek administracyjnych (konieczne do naliczania współczynników i wskaźników),
 5. opracowanie raportów dotyczących epidemiologii nowotworów, w tym rocznego biuletynu zachorowań i zgonów na poziomie wojewódzkim w formie elektronicznej (raporty wojewódzkie).
 6. weryfikacja, czy jednostki wywiązują się ze sprawozdawczości w zakresie przesyłania kart.

Grupy docelowe:

Projekt skierowany do lekarzy i personelu medycznego podmiotów leczniczych oraz władz administracyjnych i samorządowych, menedżerów w ochronie zdrowia w celu przeanalizowania sytuacji zdrowotnej na poziomie wojewódzkim i podjęcia strategicznych decyzji poprawiających sytuację lecznictwa onkologicznego.

Efekty projektu:

Oczekiwanym efektem projektu jest przede wszystkim poprawa kompletności
i jakości zbiorów przypadków zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe oraz przybliżenie się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na te rodzaje nowotworów, które mają największy udział w strukturze zgonów
z przyczyn nowotworowych w Polsce.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa:

 • Rok 2021 – 231 000,00 zł
 • Rok 2022 – 260 200,00 zł
 • Rok 2023 – 337 100,00 zł

Contact

Call Center (52)3743110

  Do you have any questions? Use the form

  *Mandatory