Rejestr nowotworów

W Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia działalność prowadzi Wojewódzki Kujawsko-Pomorski Rejestr Nowotworów – Biuro Rejestracji, którego zadaniem jest gromadzenie i analizowanie danych o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Dane te corocznie publikowane są w biuletynie.

Corocznie na podstawie opracowanych danych epidemiologicznych dotyczących zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie kujawsko-pomorskim wydawane są publikacje w postaci biuletynów:


Publikacje adresowane są do lekarzy zajmujących się problematyką onkologiczną, jak również do decydentów i menadżerów w ochronie zdrowia, oraz do władz administracyjnych i samorządowych w naszym regionie.


Wzrost zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe to jeden z głównych problemów zdrowotnych polskiego społeczeństwa. Dlatego walka z rakiem stała się istotnym elementem programu ochrony zdrowia w Polsce.

Działania Rejestru oparte na badaniach populacyjnych są częścią procesów zwalczania raka. Przedstawiają epidemiologiczną sytuację onkologiczną w regionie, zarysowując jej najtrudniejsze problemy.

NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów

OPIS PROJEKTU

Dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce są opracowywane przez WRN (Wojewódzkie Rejestry Nowotworów)
i przekazywane do KRN (Krajowy Rejestr Nowotworów). Rejestracja danych odbywa się na podstawie zgłoszeń przez podmioty lecznicze za pomocą Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (druk MZ/N-1a), obecnie wystawianej głównie drogą elektroniczną i przesyłana na krajową platformę cyfrową. W zakresie wypełniania kart i terminowego ich przesyłu, Wojewódzkie Rejestry Nowotworów są zobowiązane do ustawowych szkoleń lekarzy i personelu medycznego.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem procesu rejestracji i przetwarzania danych prowadzi Krajowy Rejestr Nowotworów, a prowadzenie rejestracji jest uwzględnione w programie badań statystycznych realizowanych w ramach ustawy o statystyce publicznej, prowadzonej przez GUS.

Cel projektu:

Celem projektu pn. „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów” jest poprawa funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce w tym, jakości publikowanych danych.

 1. utrzymywanie wysokiej jakości danych dotyczących rejestracji nowotworów w obrębie województwa,
 2. ciągła aktualizacja danych w celu uzyskania jak największej kompletności wojewódzkiej bazy,
 3. coroczna terminowa publikacja danych w formie elektronicznej (biuletyn).

Zadania do realizacji:

Weryfikacja i opracowywanie danych – wprowadzanie i weryfikacja nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe obejmujące następujące działania:

 1. weryfikacja postaci histologicznej,
 2. weryfikacja stopnia zaawansowania,
 3. uzupełnienie vital status przypadków zachorowań (konieczne do analizy przeżyć),
 4. uzupełnienie populacji wg płci, wieku i jednostek administracyjnych (konieczne do naliczania współczynników i wskaźników),
 5. opracowanie raportów dotyczących epidemiologii nowotworów, w tym rocznego biuletynu zachorowań i zgonów na poziomie wojewódzkim w formie elektronicznej (raporty wojewódzkie).
 6. weryfikacja, czy jednostki wywiązują się ze sprawozdawczości w zakresie przesyłania kart.

Grupy docelowe:

Projekt skierowany do lekarzy i personelu medycznego podmiotów leczniczych oraz władz administracyjnych i samorządowych, menedżerów w ochronie zdrowia w celu przeanalizowania sytuacji zdrowotnej na poziomie wojewódzkim i podjęcia strategicznych decyzji poprawiających sytuację lecznictwa onkologicznego.

Efekty projektu:

Oczekiwanym efektem projektu jest przede wszystkim poprawa kompletności
i jakości zbiorów przypadków zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe oraz przybliżenie się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na te rodzaje nowotworów, które mają największy udział w strukturze zgonów
z przyczyn nowotworowych w Polsce.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa:

 • Rok 2021 – 231 000,00 zł
 • Rok 2022 – 260 200,00 zł
 • Rok 2023 – 337 100,00 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe