Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.co.bydgoszcz.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.co.bydgoszcz.pl

 • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • ul. Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
 • Tel. +48 52 374 33 00
 • e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

Oświadczenie o dostępności zaktualizowano: 2022-03-22

Data publikacji strony internetowej: 26.07.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony www: 30.07.2020

Podmiot: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

Status zgodności

Serwis www.co.bydgoszcz.pl jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie elementy są dostępne jednym zmysłem. Grafika, zdjęcia, odnośniki nie posiadają opisu alternatywnego;
 • nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwość do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformuowaną audiosubskrypcję, strona nie posiada materiałów video, jedynie obrazy w postaci zdjęć;
 • nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne z pozycji klawiatury;
 • strona nie zachowuje kolejności odczytywania tekstu przez czytnik ekranu;
 • strona posiada elektroniczny formularz kontaktowy w którym czytnik ekranu nie podpowiada informacji, które trzeba wpisać w polu do wypełnienia;
 • tekst znajdujący się na stronie nie posiada odstępów pomiędzy znakami w wielkości dwukrotnie większej niż ich szerokość;
 • strona w całości nie jest obsługiwana za pomocą klawiatury bez potrzeby użycia myszki itp.;
 • strona posiada pułapki klawiaturowe;
 • strona nie korzysta z jednoliterowych skrótów klawiszowych, dlatego nie ma możliwości ich wyłączenia;
 • nawigowanie na stronie za pomocą klawiatury nie spełnia utrzymanie fokusa(skupienia) w odpowiedniej kolejności, oraz nie zawsze jest widoczne jego położenie;
 • etykiety, lub linki nie posiadają informacji co się pod nimi znajduje, lub nie posiadają opisu z krótką informacją czego dotyczą;
 • strona nie obsługuje innych języków poza językiem polskim;
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w konsultacji z firmą odpowiedzialną za obsługę środowiska teleinformatycznego. Strona jest w trakcie zmiany. Nowa strona ma spełniać wszystkie wymogi według standardu WCAG 2.1 do końca roku 2022.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • strona posiada panel wspomagający obsługę strony dla osób z niepełnosprawnościami;
 • na stronie lub w aplikacji stosowany jest właściwy kontrast pomiędzy tłem a tekstem minimum 4,5 : 1;
 • jest zachowana odległość pomiędzy liniami minimum 1.5;
 • dostępna jest możliwość zmiany kontrastu;
 • dostępna jest możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, można powiększyć dwukrotnie czcionkę bez utraty widoczności tekstu;
 • strona zmienia swoją orientację w pionie lub w poziomie w zależności od położenia urządzenia;
 • istotne informacje są przedstawiane nie tylko za pomocą koloru, ale także poprzez wielkość i grubość czcionki;
 • strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków;
 • elementy nawigacyjne posiadają kontrast 3:1 względem tła;
 • po powiększeniu tekstu, tekst automatycznie zawija się i mieści się w całości w oknie przeglądarki;
 • strona umożliwia zatrzymanie wszelkich pokazów slajdów i innych treści zmieniających się w czasie;
 • fokus orientacji ma możliwości podświetlania liniowego tekstu na którym się znajduje;
 • strona nie posiada pól tekstowych, które są w postaci graficznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialnymi wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej co@co.bydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie strony internetowej
 • preferowany sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W Centrum Onkologii istnieje możliwość skorzystania na wniosek z usług tłumacza języka migowego. Więcej informacji w zakładce “Dla pacjenta – tłumacz języka migowego”.

Deklaracja dostępności Centrum – BIP

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W związku z sytuacją epidemiologiczną do Centrum Onkologii w Bydgoszczy można wejść tylko poprzez Wejście Główne, Poliklinikę, Zakład Medycyny Nuklearnej (Budynek C) oraz Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.

Kompleks budynków Centrum Onkologii znajduje się przy ulicy I. Romanowskiej w Bydgoszczy. Na zewnętrznych drogach komunikacyjnych prowadzących do wszystkich budynków zastosowano obniżone krawężniki. Przy każdym wejściu do budynków Centrum znajduje się bezpłatny parking
z miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Główny, Izba Przyjęć, Zakład Radioterapii, Poliklinika znajdują się  w jednym kompleksie budynków, połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie (stałymi łącznikami).

Po drugiej stronie ulicy znajduje się Hotel Pozyton, Budynek C, D, E oraz Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Zezwala się na wejście do budynków Centrum Onkologii osobie korzystającej z psa asystującego. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Uprawnienie te nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Istnieje możliwość uzyskania przez osoby niewidome oraz słabowidzące wsparcia asystenta – pracownika Centrum na czas wizyty w placówce. Aby skorzystać z pomocy asystenta należy:

Centrum Onkologii w Bydgoszczy:

Osoba zainteresowana może zgłosić taką potrzebę w Biurze Obsługi Pacjenta (BOP):
– osobiście (przynajmniej w dniu poprzedzającym planowaną wizytę),
– e-mailem na adres: bop@co.bydgoszcz.pl
– telefonicznie: 52/ 374- 38- 88
– przez osobę trzecią(w/w formy).
Podczas rozmowy z pracownikiem BOP pacjent zostanie poinformowany, że w dniu badania/wizyty
w Centrum powinien zgłosić się do BOP. Oddelegowany pracownik Biura Obsługi Pacjenta zaopiekuje się pacjentem na czas pobytu w Centrum.

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku:

Osoba zainteresowana zgłasza potrzebę uzyskania pomocy asystenta osobie wpuszczającej do Centrum Diagnostyczno-Leczniczego. Po zakończonej wizycie asystent odprowadza pacjenta do wyjścia.

Zakład Radioterapii we Włocławku:

Osoba zainteresowana zgłasza potrzebę uzyskania pomocy asystenta pracownikowi ochrony lub pracownikowi recepcji. Po zakończonej wizycie asystent odprowadza pacjenta do wyjścia.

Wejście Główne Centrum Onkologii

Do wejścia głównego prowadzi pochylnia. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju. Wejście główne wyposażone jest w drzwi obrotowe oraz w drzwi dla osób niepełnosprawnych otwierane po naciśnięciu przycisku. Przy wejściu głównym zlokalizowany jest punkt informacyjny, toalety dla osób niepełnosprawnych oraz biuro obsługi pacjenta, w którym jedno ze stanowisk zostało wyposażone w pętlę indukcyjną. Wszystkie przestrzenie poziome
i pionowe w budynku głównym Centrum są wolne od barier.

Izba Przyjęć

Wejście do Izby Przyjęć znajduje się na poziomie gruntu i wyposażone jest w drzwi przesuwne. W Izbie Przyjęć znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną.

Zakład Radioterapii

Wejście do Zakładu Radioterapii znajduje się na poziomie gruntu. Wejście wyposażone jest
w drzwi przesuwne. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. Na jednym ze stanowisk recepcyjnych zainstalowana jest pętla indukcyjna.  W Zakładzie Radioterapii przy wejściu znajduje się punkt informacyjny oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Poliklinika

Wejście do Polikliniki znajduje się na poziomie gruntu, wyposażone jest w drzwi przesuwne. Gabinety Polikliniki znajdują się na dwóch kondygnacjach.  Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na piętrze możliwy jest poprzez schody oraz windę. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną. W budynku przy wejściu znajduje się punkt informacyjny. Na każdym poziomie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek C – Zakład Medycyny Nuklearnej

Wejście do Zakładu Medycyny Nuklearnej znajduje się na poziomie gruntu, wyposażone jest w drzwi przesuwne. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju. Do gabinetów mieszczących się na półpiętrze, prowadzą schody oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Budynek D – Zakład Promocji i Profilaktyki Zdrowia

Wejście do Zakładu Promocji i Profilaktyki Zdrowia znajduje się na poziomie gruntu. Wewnątrz budynku znajdują się schody, które prowadzą na półpiętro. Wejście dla osób niepełnosprawnych dostępne jest przez budynek C (Zakład Medycyny Nuklearnej). Do gabinetów znajdujących się na
I piętrze prowadzą schody oraz winda. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek E

Do wejścia budynku E prowadzą schody oraz pochylnia/podjazd dla wózków. Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na poziomie -1 możliwy jest poprze schody i windę. W budynku, na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

PARIS

Do wejście Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu prowadzą schody oraz pochylnia/podjazd dla wózków. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną.  Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na poziomie -1 możliwy jest poprzez schody oraz windy.
W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Hotel Pozyton

Do wejścia Hotelu Pozyton prowadzą schody oraz pochylnia/podjazd dla wózków. Dostęp do wszystkich kondygnacji możliwy jest poprzez schody i windy. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku

Do wejścia Centrum Diagnostyczno-Leczniczego prowadzą schody oraz pochylnia. Parking przy budynku CDL dla pacjentów jest bezpłatny, po uprzednim pobraniu z recepcji karty parkingowej. Dostęp do wszystkich pomieszczeń możliwy jest poprzez schody oraz windę. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną.  W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zakład Radioterapii we Włocławku

Wejście do Zakładu Radioterapii znajduje się na poziomie gruntu. Pomieszczenia dostępne dla pacjentów znajdują się na parterze. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną.   W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Koordynator ds. dostępności – mgr Paulina Białooka:

    Plan działania