Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.co.bydgoszcz.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.co.bydgoszcz.pl

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
Tel. +48 52 374 33 00
e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej
26.07.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji
30.07.2020

Podmiot
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Adres strony internetowej
www.co.bydgoszcz.pl

Status zgodności

Serwis www.co.bydgoszcz.pl jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie elementy dostępne jednym zmysłem (grafiki, zdjęcia, media) posiadają opis alternatywny;
 • nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają poprawnie sformułowaną audio subskrypcję;
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze.

Oświadczenie sporządzono: 2022-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w konsultacji z firmą odpowiedzialną za obsługę środowiska teleinformatycznego. Strona jest w trakcie zmiany. Nowa strona ma spełniać wszystkie wymogi według standardu WCAG 2.1 do końca roku 2022.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • strona zmienia swoją orientację w pionie lub w poziomie w zależności od położenia urządzenia;
 • po powiększeniu tekstu, tekst zawija się automatycznie i mieści się w całości w oknie przeglądarki;
 • dostępna jest możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, można powiększyć dwukrotnie czcionkę bez utraty widoczności tekstu;
 • dostępna jest możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy znakami do co najmniej 0.12-krotności rozmiaru czcionki;
 • dostępna jest możliwość zmiany kontrastu;
 • istotne informacje są przedstawiane nie tylko za pomocą koloru, ale także poprzez wielkość i grubość czcionki;
 • jest zachowana odległość pomiędzy liniami minimum 1.5;
 • strona nie posiada treści dla których czas korzystania jest ograniczony;
 • strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków;
 • strona zachowuje kolejności odczytywania tekstu przez czytnik ekranu;
 • strona w całości jest obsługiwana za pomocą klawiatury bez potrzeby użycia myszki itp.;
 • strona nie posiada pułapek klawiaturowych;
 • strona nie korzysta z jednoliterowych skrótów klawiszowych;
 • strona nie posiada funkcjonalności obsługiwanych ruchem;
 • funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce;
 • elementy interfejsu posiadają tekst opisujący ich cel lub przeznaczenie;
 • każdy interfejs posiadający możliwość obsługi przy pomocy klawiatury ma tryb obsługi, w którym fokus klawiatury jest stale widoczny;
 • komponenty interfejsu użytkownika posiadają współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 względem sąsiednich kolorów;
 • strona nie posiada pól tekstowych, które są w postaci graficznej;
 • gdy wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje;
 • domyślny język naturalny strony może zostać odczytany przez program komputerowy
 • elementy wprowadzone przy użyciu języka znaczników posiadają kompletne znaczniki początkowe i końcowe, są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, a wszystkie ID są unikalne.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialnymi wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej co@co.bydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie strony internetowej
 3. preferowany sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W Centrum Onkologii istnieje możliwość skorzystania na wniosek z usług tłumacza języka migowego. Więcej informacji w zakładce "Pacjent - informacje dla osób niepełnosprawnych".

Kompleks budynków Centrum Onkologii znajduje się przy ulicy I. Romanowskiej w Bydgoszczy. Na zewnętrznych drogach komunikacyjnych prowadzących do wszystkich budynków zastosowano obniżone krawężniki. Przy każdym wejściu do budynków Centrum znajduje się bezpłatny parking z miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek Główny, Izba Przyjęć, Zakład Radioterapii, Poliklinika znajdują się  w jednym kompleksie budynków, połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie (stałymi łącznikami).

Po drugiej stronnie ulicy znajduje się Hotel Pozyton, Budynek C, D, E oraz Park Aktywnej Rehabilitacji
i Sportu.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Zezwala się na wejście do budynków Centrum Onkologii osobie korzystającej z psa asystującego. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Uprawnienie te nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Istnieje możliwość uzyskania przez osoby niewidome oraz słabowidzące wsparcia asystenta – pracownika Centrum na czas wizyty w placówce. Aby skorzystać z pomocy asystenta należy:

Centrum Onkologii w Bydgoszczy:

Osoba zainteresowana może zgłosić taką potrzebę w Biurze Obsługi Pacjenta (BOP):
- osobiście (przynajmniej w dniu poprzedzającym planowaną wizytę),
- e-mailem na adres: bop@co.bydgoszcz.pl
- telefonicznie: 52/ 374- 38- 88
- przez osobę trzecią(w/w formy).
Podczas rozmowy z pracownikiem BOP pacjent zostanie poinformowany, że w dniu badania/wizyty
w Centrum powinien zgłosić się do BOP. Oddelegowany pracownik Biura Obsługi Pacjenta zaopiekuje się pacjentem na czas pobytu w Centrum.

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku:

Osoba zainteresowana zgłasza potrzebę uzyskania pomocy asystenta osobie wpuszczającej do Centrum Diagnostyczno-Leczniczego. Po zakończonej wizycie asystent odprowadza pacjenta do wyjścia.

Zakład Radioterapii we Włocławku:

Osoba zainteresowana zgłasza potrzebę uzyskania pomocy asystenta pracownikowi ochrony lub pracownikowi recepcji. Po zakończonej wizycie asystent odprowadza pacjenta do wyjścia.

Wejście Główne Centrum Onkologii

Do wejścia głównego prowadzi pochylnia. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju. Wejście główne wyposażone jest w drzwi obrotowe oraz w drzwi dla osób niepełnosprawnych otwierane po naciśnięciu przycisku. Przy wejściu głównym zlokalizowany jest punkt informacyjny, toalety dla osób niepełnosprawnych oraz biuro obsługi pacjenta, w którym jedno ze stanowisk zostało wyposażone w pętlę indukcyjną. Wszystkie przestrzenie poziome
i pionowe w budynku głównym Centrum są wolne od barier.

Izba Przyjęć

Wejście do Izby Przyjęć znajduje się na poziomie gruntu i wyposażone jest w drzwi przesuwne. W Izbie Przyjęć znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną.

Zakład Radioterapii

Wejście do Zakładu Radioterapii znajduje się na poziomie gruntu. Wejście wyposażone jest
w drzwi przesuwne. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. Na jednym ze stanowisk recepcyjnych zainstalowana jest pętla indukcyjna.  W Zakładzie Radioterapii przy wejściu znajduje się punkt informacyjny oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Poliklinika

Wejście do Polikliniki znajduje się na poziomie gruntu, wyposażone jest w drzwi przesuwne. Gabinety Polikliniki znajdują się na dwóch kondygnacjach.  Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na piętrze możliwy jest poprzez schody oraz windę. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną. W budynku przy wejściu znajduje się punkt informacyjny. Na każdym poziomie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek C – Zakład Medycyny Nuklearnej

Wejście do Zakładu Medycyny Nuklearnej znajduje się na poziomie gruntu, wyposażone jest w drzwi przesuwne. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju. Do gabinetów mieszczących się na półpiętrze, prowadzą schody oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Budynek D – Zakład Promocji i Profilaktyki Zdrowia

Wejście do Zakładu Promocji i Profilaktyki Zdrowia znajduje się na poziomie gruntu. Wewnątrz budynku znajdują się schody, które prowadzą na półpiętro. Wejście dla osób niepełnosprawnych dostępne jest przez budynek C (Zakład Medycyny Nuklearnej). Do gabinetów znajdujących się na
I piętrze prowadzą schody oraz winda. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek E

Do wejścia budynku E prowadzą schody oraz pochylnia/podjazd dla wózków. Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na poziomie -1 możliwy jest poprze schody i windę. W budynku, na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

PARIS

Do wejście Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu prowadzą schody oraz pochylnia/podjazd dla wózków. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną.  Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na poziomie -1 możliwy jest poprzez schody oraz windy.
W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Hotel Pozyton

Do wejścia Hotelu Pozyton prowadzą schody oraz pochylnia/podjazd dla wózków. Dostęp do wszystkich kondygnacji możliwy jest poprzez schody i windy. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku

Do wejścia Centrum Diagnostyczno-Leczniczego prowadzą schody oraz pochylnia. Parking przy budynku CDL dla pacjentów jest bezpłatny, po uprzednim pobraniu z recepcji karty parkingowej. Dostęp do wszystkich pomieszczeń możliwy jest poprzez schody oraz windę. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną.  W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zakład Radioterapii we Włocławku

Wejście do Zakładu Radioterapii znajduje się na poziomie gruntu. Pomieszczenia dostępne dla pacjentów znajdują się na parterze. Jedno ze stanowisk recepcyjnych wyposażone jest w pętlę indukcyjną.   W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe