Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta są integralną częścią szeroko rozumianych praw człowieka. Jest to zespół uprawnień przysługujących człowiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Zostały opracowane na podstawie aktów prawnych, a w szczególności :

 • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r (DZ.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483);
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( DZ.U. z 2013.0.217 t.j.);
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (DZ.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027);
 • Ustawy z dnia 4 grudnia 2009r w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania

i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (DZ.U. z 2009r. Nr 213, poz. 1656);

 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej (DZ.U. z 2014. 1435 j.t);
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DZ.U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 j.t) ;
 • Ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo Farmaceutyczne (DZ.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271);
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZ.U z 2016r; 186 j.t);

Prawa Pacjenta w Centrum Onkologii stanowią niżej wymienione prawa opracowane na potrzeby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych:

Przed przystąpieniem do świadczenia dodatkowej opieki, pacjent/ rodzina pacjenta przekazuje podpisaną zgodę na świadczenie dodatkowej opieki nad pacjentem przez Dyrektora ds. Medycznych lub jego zastępcę wyznaczonej umową cywilno-prawną osobie. Wyznaczona umową osoba jest zobowiązana okazać zgodę i umowę Kierownikowi Opieki Medycznej danego oddziału Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Kierownik Opieki Medycznej zapoznaje wskazaną przez pacjenta osobę z Regulaminem sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem. W przypadku nieprzestrzegania zasad sprawowania dodatkowej opieki, zgoda udzielona na jej pełnienie może być w trybie natychmiastowym cofnięta.

Szczegółowe Prawa Pacjenta znajdują się na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych w każdej komórce organizacyjnej Centrum. Ponadto w komórkach organizacyjnych Centrum znajdują się dodatkowe egzemplarze Praw Pacjenta, przeznaczone do indywidualnego wglądu na życzenie pacjenta.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta – osoba powołana przez Dyrektora Centrum Onkologii w celu podejmowania czynności zmierzających do przeciwdziałania naruszeniom praw pacjenta na terenie Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta przyjmuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach 08.00-12.00 oraz w środę w godzinach 10.00-14.00. W celu umówienia spotkania należy telefonować pod nr: 52/374-34-69.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 01-231 Warszawa, ul. Płocka 11, www.bpp.gov.pl, bezpłatna infolinia 800-190-590 czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

Jesteśmy przekonani, że respektowanie praw pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent – pracownik Centrum i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, dnia 7 kwiecień 2020

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe