Staże i praktyki

Staże i praktyki
Staże i praktyki

Staże kierunkowe lekarzy

Staże kierunkowe dla lekarzy odbywających specjalizację realizowane są na podstawie złożonego Wniosku – pobranego ze strony oraz umowy zawartej między Centrum, a jednostką kierującą.

Staże kierunkowe fizyków medycznych

Staże kierunkowe w ramach specjalizacji fizyka medyczna realizowane są na podstawie umowy zawartej między Centrum, a jednostką kierującą oraz skierowania.

Staże do specjalizacji/szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek

Staże do specjalizacji/szkolenia specjalizacyjne dedykowane są dla osób skierowanych do Centrum przez podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych (z wyłączeniem specjalizacji lekarzy). Odbywają się one na podstawie złożonego Wniosku – pobranego ze strony, umowy zawartej między Centrum, a jednostką kierującą oraz skierowania.

Płatne według cennika.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu kierunkowego/kursu specjalizacyjnego:

– oświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego

– zaświadczenie o szczepieniu WZW typ „B”,

– zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP i p.poż,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy, a w przypadku stażu odbywającego się w komórkach stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego – zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do  pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

– kserokopię dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji  stażu,

– w przypadku odbywania stażu kierunkowego na oddziałach chirurgicznych należy dodatkowo dostarczyć pobraną ze strony ankietę – Wywiad epidemiologiczny praktykanta, stażysty, wolontariusza

Praktyka wakacyjna

Praktyki wakacyjne w pionie medycznym oraz poza pionem medycznym realizowane są dla studentów na podstawie Wnioskupobranego ze strony, umowy zawartej między Centrum, a uczelnią oraz skierowania.

Praktyki wakacyjne odbywają się od 1 czerwca do 30 września każdego roku.

Praktyka zawodowa w aptece

Praktyka zawodowa w Aptece Szpitalnej jest to forma zajęć praktycznych dedykowana studentom VI roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o kierunku farmacja, w ramach 6 miesięcznej praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa w Aptece odbywa się na podstawie złożonego Wniosku – pobranego ze strony, umowy zawartej między Centrum, a uczelnią oraz skierowania.

Obowiązuje opłata dla instruktora.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych, średnich oraz zawodowych na podstawie Wniosku – pobranego ze strony, umowy zawartej między Centrum, a szkołą oraz skierowania.

Płatna według cennika.

Dodatkowo obowiązuje opłata dla instruktora na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy szkołą, a instruktorem.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktycznej nauki zawodu:

– zaświadczenie o szczepieniu WZW typ „B”,

– zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP i p.poż,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy/orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

– kserokopię dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji  praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia dydaktyczne ze studentami

Pod pojęciem tej formy zajęć rozumiemy ćwiczenia, seminaria, wykłady, zajęcia praktyczne prowadzone na terenie Centrum ze studentami w trakcie trwania roku akademickiego.

Podstawą prowadzenia tego rodzaju zajęć jest umowa zawarta między Centrum, a uczelnią kierującą studentów na zajęcia. Uczestnicy zajęć nie składają wniosku o udział w zajęciach.

Płatne według cennika.

Studenci biorący udział w zajęciach dydaktycznych na terenie Centrum zobowiązani są najpóźniej w pierwszym dniu zajęć dostarczyć:

– Podpisane listy z samokształcenia,  potwierdzające  zapoznanie się z przesłanymi w formie elektronicznej materiałami szkoleniowymi z zakresu: Epidemiologii i zakażeń szpitalnych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa Informacji, Ochrony radiologicznej.

Ważne! Studenci zajęć dydaktycznych nie biorą udziału w szkoleniach stacjonarnych dla praktykantów/stażystów.


Zasady gromadzenia danych na potrzeby pisania pracy doktoranckiej/magisterskiej/licencjackiej/inżynierskie/naukowej

Osoba zainteresowana składa: Wniosek – pobrany ze strony, Zgodę Komisji Bioetycznej oraz wzór ankiety dla pacjentów, ich rodzin lub personelu.


Zasady pozyskiwania danych na potrzeby pisania pracy doktoranckiej/magisterskiej/licencjackiej/inżynierskiej/naukowej

Osoba zainteresowana składa: Wniosek – pobrany ze strony, Zgodę na korzystanie z danych o pacjentach Centrum Onkologii, pismo z zakresem danych medycznych, które osoba zainteresowana chce pozyskać, Zgodę  Komisji Bioetycznej.

Kontakt
Dział Zarządzania i Informatyzacji - Daria Niestatek tel. 52 374 30 54 / niestatekd@co.bydgoszcz.pl / Budynek E, I piętro, pokój 104
Wnioski oraz dokumenty wymagane do realizacji zajęć oraz wszelkie informacje związane z organizacją zajęć praktycznych na terenie Centrum prosimy kierować do p. Darii Niestatek
Oferujemy

– staże kierunkowe lekarzy
– staże kierunkowe fizyków medycznych
– staże do specjalizacji/szkolenia specjalizacyjne
– praktyki wakacyjne
– praktyki zawodowe w Aptece
– praktyczną naukę zawodu
– zajęcia dydaktyczne

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ DLA PRAKTYKANTÓW/STAŻYSTÓW

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu zobowiązani są Państwo do zrealizowania szkoleń z zakresu:

– Epidemiologii i zakażeń szpitalnych (budynek główny szpitala, niski parter, p. R42, Specjalista ds. Epidemiologii, tel. 52 374 33 99)  godz. 8:30

– Bezpieczeństwa informacji (budynek główny szpitala, I piętro, p. 1081, Inspektor Ochrony Danych, tel. 52 374 37 30)  godz. 8:45

– Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (budynek B, I piętro, Zespół ds. BHP, p.144  tel. 52 374 32 18) godz. 9:00 w poniedziałki i czwartki

– Ochrony Przeciwpożarowej (budynek B, p. 19, St. Specjalista ds. p.poż, tel. 52 374 35 52)  godz. 9:30

– Ochrony radiologicznej – dot. praktyki/stażu w narażeniu na promieniowanie jonizujące (budynek B, p.140, Zespół Ochrony Radiologicznej, tel. 52 374 32 46)

– Instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu(-ach) odbywania praktyki/stażu (prowadzi opiekun praktyki/stażu).

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe