Staże i praktyki

Staże i praktyki
Staże i praktyki

Staże kierunkowe lekarzy

Staże kierunkowe dla lekarzy odbywających specjalizację realizowane są na podstawie złożonego Wniosku – pobranego ze strony oraz umowy zawartej między Centrum, a jednostką kierującą.

Staże kierunkowe fizyków medycznych

Staże kierunkowe w ramach specjalizacji fizyka medyczna realizowane są na podstawie umowy zawartej między Centrum, a jednostką kierującą oraz skierowania.

Staże do specjalizacji/szkolenia specjalizacyjne

Staże do specjalizacji/szkolenia specjalizacyjne dedykowane są dla osób skierowanych do Centrum przez podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych (z wyłączeniem specjalizacji lekarzy). Odbywają się one na podstawie złożonego Wniosku – pobranego ze strony, umowy zawartej między Centrum, a jednostką kierującą oraz skierowania.

Płatne według cennika.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu kierunkowego/kursu specjalizacyjnego:

–  zaświadczenie o szczepieniu WZW typ „B”,

– zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP i p.poż,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy, a w przypadku stażu odbywającego się w komórkach stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego – zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do  pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

– kserokopię dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji  stażu,

– w przypadku odbywania stażu kierunkowego na oddziałach chirurgicznych należy dodatkowo dostarczyć pobraną ze strony ankietę – Wywiad epidemiologiczny praktykanta, stażysty, wolontariusza

Praktyka wakacyjna

Praktyki wakacyjne w pionie medycznym oraz poza pionem medycznym realizowane są dla studentów na podstawie Wnioskupobranego ze strony, umowy zawartej między Centrum, a uczelnią oraz skierowania.

Praktyki wakacyjne odbywają się od 1 czerwca do 30 września każdego roku.

Praktyka zawodowa w aptece

Praktyka zawodowa w Aptece Szpitalnej jest to forma zajęć praktycznych dedykowana studentom VI roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o kierunku farmacja, w ramach 6 miesięcznej praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa w Aptece odbywa się na podstawie złożonego Wniosku – pobranego ze strony, umowy zawartej między Centrum, a uczelnią oraz skierowania.

Obowiązuje opłata dla instruktora.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych, średnich oraz zawodowych na podstawie Wniosku – pobranego ze strony, umowy zawartej między Centrum, a szkołą oraz skierowania.

Płatna według cennika.

Dodatkowo obowiązuje opłata dla instruktora na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy szkołą, a instruktorem.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktycznej nauki zawodu:

– zaświadczenie o szczepieniu WZW typ „B”,

– zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP i p.poż,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy/orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

– kserokopię dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji  praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia dydaktyczne ze studentami

Pod pojęciem tej formy zajęć rozumiemy ćwiczenia, seminaria, wykłady, zajęcia praktyczne prowadzone na terenie Centrum ze studentami w trakcie trwania roku akademickiego.

Podstawą prowadzenia tego rodzaju zajęć jest umowa zawarta między Centrum, a uczelnią kierującą studentów na zajęcia. Uczestnicy zajęć nie składają wniosku o udział w zajęciach.

Płatne według cennika.

Studenci biorący udział w zajęciach dydaktycznych na terenie Centrum zobowiązani są najpóźniej w pierwszym dniu zajęć dostarczyć:

– Podpisane listy z samokształcenia,  potwierdzające  zapoznanie się z przesłanymi w formie elektronicznej materiałami szkoleniowymi z zakresu: Epidemiologii i zakażeń szpitalnych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa Informacji, Ochrony radiologicznej.

Ważne! Studenci zajęć dydaktycznych nie biorą udziału w szkoleniach stacjonarnych dla praktykantów/stażystów.


Zasady gromadzenia danych na potrzeby pisania pracy doktoranckiej/magisterskiej/licencjackiej/inżynierskie/naukowej

Osoba zainteresowana składa: Wniosek – pobrany ze strony lub Wniosek gromadzenie /pozyskiwanie danych na potrzeby pracy naukowej dla osoby niebędącej pracownikiem Centrum Onkologii, Zgodę Komisji Bioetycznej oraz wzór ankiety dla pacjentów, ich rodzin lub personelu.


Zasady pozyskiwania danych na potrzeby pisania pracy doktoranckiej/magisterskiej/licencjackiej/inżynierskiej/naukowej

Osoba zainteresowana składa: Wniosek – pobrany ze strony lub Wniosek o gromadzenie/pozyskiwanie danych na potrzeby pracy naukowej dla osoby niebędącej pracownikiem Centrum Onkologii, Zgodę na korzystanie z danych o pacjentach Centrum Onkologii, pismo z zakresem danych medycznych, które osoba zainteresowana chce pozyskać, Zgodę  Komisji Bioetycznej.

Kontakt
Referent ds. Administracyjnych - Daria Niestatek tel. 52 374 30 54 / niestatekd@co.bydgoszcz.pl / Budynek E, I piętro, pokój 104
Wnioski oraz dokumenty wymagane do realizacji zajęć oraz wszelkie informacje związane z organizacją zajęć praktycznych na terenie Centrum prosimy kierować do Referenta ds. Administracyjnych
Oferujemy

– staże kierunkowe lekarzy
– staże kierunkowe fizyków medycznych
– staże do specjalizacji/szkolenia specjalizacyjne
– praktyki wakacyjne
– praktyki zawodowe w Aptece
– praktyczną naukę zawodu
– zajęcia dydaktyczne

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ DLA PRAKTYKANTÓW/STAŻYSTÓW

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu zobowiązani są Państwo do zrealizowania szkoleń z zakresu:

– Epidemiologii i zakażeń szpitalnych (budynek główny szpitala, niski parter, p. R42, Specjalista ds. Epidemiologii, tel. 52 374 33 99)  godz. 8:30

– Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (budynek B, I piętro, Zespół ds. BHP, p.144  tel. 52 374 32 18) godz. 9:00 w poniedziałki i czwartki

– Ochrony Przeciwpożarowej (budynek B, p. 19, St. Specjalista ds. p.poż, tel. 52 374 35 52)  godz. 9:30

– Bezpieczeństwa informacji (budynek główny szpitala, I piętro, p. 1081, Inspektor Ochrony Danych, tel. 52 374 37 30)  godz. 9:45-10:30

– Ochrony radiologicznej – dot. praktyki/stażu w narażeniu na promieniowanie jonizujące (budynek B, p.140, Zespół Ochrony Radiologicznej, tel. 52 374 32 46)

– Instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu(-ach) odbywania praktyki/stażu (prowadzi opiekun praktyki/stażu).

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe