Staże i praktyki

Wszelkie formy zajęć dydaktycznych i praktycznych są realizowane na podstawie zawartych przez Centrum Onkologii oraz jednostkę kierującą umów oraz porozumień.

Staż kierunkowy

Staże kierunkowe dla lekarzy odbywających specjalizację realizowane są na podstawie skierowania na staż przez zatrudniające ich podmioty lecznicze oraz pobranego ze strony Wniosku.

Najpóźniej w pierwszym dniu stażu należy dostarczyć:

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji Porozumienia;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy;
 • szczepienia WZW typ ”B”;
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP i p.poż.

W przypadku odbywania stażu kierunkowego na oddziałach chirurgicznych należy dodatkowo dostarczyć pobraną ze strony ankietę Wywiad epidemiologiczny praktykanta, stażysty, gościa.

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Centrum Onkologii procedurami u wszystkich osób spoza Centrum Onkologii biorących czynny udział w zabiegach operacyjnych w Dziale Sal Operacyjnych są wykonywane badania na nosicielstwo w kierunku gronkowca złocistego – Staphylococcus aureus.
W celu pobrania wymazu należy zgłosić się najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem pobytu w Centrum Onkologii do Specjalisty ds. Epidemiologii – budynek główny szpitala pokój nr R42 niski parter, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 52 3743399.

W przypadku braku możliwości przybycia do Centrum celem pobrania wymazów osoba zainteresowana zobowiązana jest do dostarczenia, w pierwszym dniu pobytu, wyników badań na nosicielstwo gronkowca złocistego z innej placówki, Specjaliście ds. Epidemiologii Centrum. Wynik nie może być wcześniejszy niż 14 dni przed przybyciem – Centrum Onkologii nie ponosi kosztów tych badań.

Praktyka wakacyjna

Praktyki wakacyjne są realizowana na podstawie pobranego ze strony Wniosku oraz umowy zawartej między Centrum Onkologii a uczelnią. Wnioski na praktyki przyjmowane są do 30 kwietnia.

Praktyka w aptece

Praktyki w aptece szpitalnej są realizowana na podstawie skierowań z uczelni oraz pobranego ze strony Wniosku.

Praktyczna nauka zawodu

Uczestnikami tej formy zajęć praktycznych są uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe kierowani na podstawie umowy zawartej między szkołą a Centrum.

Praktyki są realizowana na podstawie skierowań ze szkoły oraz pobranego ze strony Wniosku.

Konkursy organizowane przez podmioty prowadzące kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych

Zajęcia realizowane na podstawie umowy na prowadzenie zajęć w oparciu o bazę Centrum z podmiotami prowadzącymi kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych.

Staż/specjalizacja osoby kierowanej przez podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe z wyłączeniem specjalizacji lekarzy

Uczestnikami staży/specjalizacji są osoby szkolące się w formie kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych kierowane przez podmioty prowadzące kształcenie na podstawie umowy zawartej między Centrum a organizatorem kształcenia oraz Wniosku pobranego ze strony.

Zajęcia dydaktyczne ze studentami

Pod pojęciem tej formy zajęć rozumiemy ćwiczenia, seminaria, wykłady, zajęcia praktyczne prowadzone na terenie Centrum ze studentami w trakcie trwania roku akademickiego.

Podstawą prowadzenia tego rodzaju zajęć jest umowa zawarta między Centrum a uczelnią kierującą studentów na zajęcia. Uczestnicy zajęć nie składają wniosku o udział w zajęciach.

Zasady pozyskiwania i gromadzenia danych na potrzeby pisania pracy naukowej/magisterskiej/licencjackiej itp.

Osoby piszące prace naukowe: magisterskie, licencjackie, itp. obowiązuje skierowanie wystawione przez uczelnię lub jednostkę naukową gdzie osoba zainteresowana jest zatrudniona na podstawie Wniosku pobranego ze strony.

W przypadku kiedy wniosek dotyczy prowadzenia badań ankietowych, testów wśród pacjentów, ich rodzin lub personelu osoba zainteresowana składa dodatkowo:

 • wzory ankiet, wzory zgód oraz wzory informacji dla pacjentów, ich rodzin lub personelu;
 • Wniosek do Komisji Bioetycznej o zaopiniowanie projektu badawczego, jeżeli badania prowadzone są wśród pacjentów ich rodzin lub personelu z zakresu danych medycznych.

W przypadku kiedy wniosek dotyczy pozyskiwania danych medycznych osoba zainteresowana składa dodatkowo:

 • wypełniony formularz – Zgoda na korzystanie z danych o pacjentach Centrum Onkologii
 • pismo z zakresem danych medycznych które osoba zainteresowana chce pozyskać;
 • Wniosek do Komisji Bioetycznej o zaopiniowanie projektu badawczego, jeżeli badania dotyczą zbierania danych medycznych, medycznych danych statystycznych oraz prowadzenia badań wśród pacjentów, ich rodzin lub personelu z zakresu danych medycznych.

Terminy szkoleń będą publikowane w zakładce „aktualności – wydarzenia”

Obowiązek udziału w szkoleniach

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do udziału w szkoleniach z zakresu: bhp i p.poż; zakażeń szpitalnych; bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz ochrony radiologicznej (opcjonalenie).

Referent ds. Administracyjnych

Wnioski oraz dokumenty wymagane do realizacji zajęć oraz wszelkie informacje związane z organizacją zajęć praktycznych na terenie Centrum prosimy kierować do Referenta ds. Administracyjnych, p. Moniki Pilińskiej:

tel. 52 374 30 54,

pilinskam@co.bydgoszcz.pl,

Budynek E, I piętro, pokój 104

Oferujemy
 • staże kierunkowe
 • praktyki wakacyjne
 • praktyki w Aptece
 • praktyczną naukę zawodu
 • kursy
 • zajęcia dydaktyczne