Informacja dla osób niepełnosprawnych

W związku z obowiązkiem zapewnienia osobom z niepełnosprawnością narządu słuchu odpowiedniej opieki medycznej, w szczególności w zakresie komunikacji pacjent – personel medyczny i niemedyczny w Centrum Onkologii istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN . Chęć skorzystania z jego pomocy należy zgłosić na poniższym wniosku za pośrednictwem poczty, osobiście, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Biurze Obsługi Pacjenta.

Istnieje możliwość uzyskania przez osoby niewidome oraz słabowidzące wsparcia asystenta – pracownika Centrum na czas wizyty w placówce. Aby skorzystać z pomocy asystenta należy:

Centrum Onkologii w Bydgoszczy:

Osoba zainteresowana może zgłosić taką potrzebę w Biurze Obsługi Pacjenta (BOP):
– osobiście (przynajmniej w dniu poprzedzającym planowaną wizytę),
– e-mailem na adres: bop@co.bydgoszcz.pl
– telefonicznie: 52/ 374- 38- 88
– przez osobę trzecią(w/w formy).
Podczas rozmowy z pracownikiem BOP pacjent zostanie poinformowany, że w dniu badania/wizyty
w Centrum powinien zgłosić się do BOP. Oddelegowany pracownik Biura Obsługi Pacjenta zaopiekuje się pacjentem na czas pobytu w Centrum.

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku:

Osoba zainteresowana zgłasza potrzebę uzyskania pomocy asystenta osobie wpuszczającej do Centrum Diagnostyczno-Leczniczego. Po zakończonej wizycie asystent odprowadza pacjenta do wyjścia.

Zakład Radioterapii we Włocławku:

Osoba zainteresowana zgłasza potrzebę uzyskania pomocy asystenta pracownikowi ochrony lub pracownikowi recepcji. Po zakończonej wizycie asystent odprowadza pacjenta do wyjścia.

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Zezwala się na wejście do budynków Centrum Onkologii osobie korzystającej z psa asystującego. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Uprawnienie te nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Koordynator ds. dostępności
  • Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej „osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,
  • Termin realizacji świadczenia liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie,
  • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się,
  • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia,
  • Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe