Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi:
do wglądu:

  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  • poprzez wydanie jej oryginałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
  • na nośniku elektronicznym- badania radiologiczne.

Opłaty za udostępnianie kolejnej kopii dokumentacji:
Cena kserokopii za jedną stronę- 0,49zł
Nośnik elektroniczny- 2,80zł

W przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej przez inną osobę niż pacjent, którego dokumentacja dotyczy, do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia dla tej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej.

W przypadku osobistego odbioru dokumentacji medycznej osoba odbierająca dokumentację zobowiązana jest okazać dokument tożsamości (ze zdjęciem).

Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej można składać:
  • Biuro Obsługi Pacjenta – hol budynku głównego – w godz. 07.00-14.30
  • Drogą elektroniczną na  adres:  bop@co.bydgoszcz.pl  (podpisane  przez  pacjenta odręcznie)

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe