Badania kliniczne – informacje dla Sponsora

Zasady postępowania przy zawieraniu umów na prowadzenie badań klinicznych sponsorowanych

 1. Podstawą prowadzenia badań klinicznych w oparciu o bazę Centrum Onkologii prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy jest zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Sponsorem/CRO występującym o przeprowadzenie badania, badaczem i Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.
 2. Procedura zawierania umowy o przeprowadzenie badania klinicznego rozpoczyna się złożeniem przez Sponsora do wybranego badacza zapytania o zainteresowanie danym tematem i możliwością przeprowadzenia badania.
 3. Sponsor/CRO występuje z prośbą o wstępną zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego składając do Dyrektora ds. Medycznych   Wniosek o wyrażenie wstępnej zgody na przeprowadzenie badania klinicznego. Wypełniony i podpisany wniosek w formie zeskanowanej powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres: badania.kliniczne@co.bydgoszcz.pl lub na adres Centrum. Ośrodek pobiera opłatę za rozpatrzenie wniosku zgodne z cennikiem poniżej.
 4. Po uzyskaniu akceptacji ze strony Dyrektora ds. Medycznych rozpoczyna się procedura kontraktowania badania. Sponsor / CRO składa do Działu Zarządzani i Informatyzacji następujące dokumenty:
 • protokół badania klinicznego;
 • streszczenie protokołu i wykaz procedur w języku polskim;
 • projekt umowy trójstronnej;
 • propozycję wynagrodzenia dla Ośrodka badawczego i Badacza z podziałem wynagrodzenia za procedury w proporcji –  40 % Ośrodek/ 60%  Badacz;
 • kopię polisy Sponsora potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy;
 • dokumenty rejestrowe Sponsora / CRO;
 • pełnomocnictwo dla osoby, która będzie reprezentowała Sponsora / CRO, o ile nie jest wskazana jako organ uprawniony do reprezentacji;
 1. Warunki umowy o przeprowadzenie badania klinicznego uzgadniane są w trybie negocjacji pomiędzy Sponsorem/CRO, Badaczem a Ośrodkiem. Ze strony Centrum Onkologii negocjacje prowadzi Specjalista ds. badań klinicznych/ Specjalista ds. administracyjnych w uzgodnieniu z Dyrektorem ds. Medycznych oraz Dyrektor ds. Ekonomicznych – Głównym Księgowym. Uzgodnienia z negocjacji zatwierdza Dyrektor Centrum.
 2. Każda umowa jest opiniowana przez Radcę Prawnego.
 3. Umowa o przeprowadzenie badania klinicznego zawierana jest w języku polskim oraz – na życzenie Sponsora – w innym języku przy czym w wersji dwujęzycznej, wersją rozstrzygającą ewentualne spory jest wersja w języku polskim.
 4. Sponsor pokryje wszelkie wymagane koszty i opłaty związane z opiniowaniem projektu przez Komisję Bioetyczną i rejestracją w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.
 5. Wszystkie kopie dokumentów źródłowych muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Sponsora. Ośrodek ma prawo zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku, gdy jego kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do zgodności z oryginałem.
 6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez strony umowy.
Koszty stałe związane z podpisaniem umowy
Opłaty za rozpoczęcie procedury w przedmiocie zawarcia umowy na przeprowadzenie badania klinicznego  3 000,00 zł
Obsługa administracyjno-prawna  8 000,00 zł
Opłata za archiwizację dokumentacji za każdy rok trwania badania  2 000,00 zł
Opłata za przechowywanie produktu w Aptece Szpitalnej Ośrodka za każdy rok trwania badania  2 000,00 zł
Opłata za archiwizację dokumentacji po zakończonym badaniu  3 500,00 zł

Podane kwoty są kwotami netto i należy doliczyć do nich należny podatek VAT

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe