Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca (LCC)

Bydgoska onkologia na europejskim poziomie

Centrum Onkologii w Bydgoszczy od kilku lat plasuje się na pierwszych pozycjach krajowych rankingów najlepszych szpitali. Dzieje się tak dzięki stałym inwestycjom w infrastrukturę szpitala, najnowocześniejsze wyposażenie w sprzęt do diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory złośliwe. To w tym szpitalu, jako pierwszym i przez ponad 10 lat jedynym, zainstalowano urządzenie do pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej zwane powszechnie PET/CT. Szpital zapewnia wszechstronne możliwości diagnostyczne począwszy od tradycyjnych i nowoczesnych badań obrazowych poprzez badania radioizotopowe, endoskopowe, skończywszy na bardzo innowacyjnych badaniach genetycznych i molekularnych. Nowoczesne leczenie operacyjne, szczególnie z zastosowaniem technik małoinwazyjnych, a także chemioterapię i radioterapię nie odbiegają od tych stosowanych w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.

Jeszcze lepsza jakość

Co można zrobić więcej dla dalszej poprawy jakości świadczonych usług medycznych i zapewnienia naszym pacjentom jeszcze większego bezpieczeństwa? Starania Zarządu Szpitala oraz kadry kierowniczej skupiły się na organizacji oraz przygotowaniu zasad funkcjonowania nowoczesnego multidyscyplinarnego ośrodka narządowego diagnostyki i leczenia raka płuca – Centrum Raka Płuca (Lung Cancer Centre Bydgoszcz). Efektem tych starań było przyznanie certyfikatu potwierdzającego stosowanie w Centrum Onkologii w Bydgoszczy europejskich standardów.

Nowotwór złośliwy płuca zabija coraz więcej kobiet i mężczyzn

Polska należy do krajów o bardzo wysokiej zachorowalności i śmiertelności z powodu raka płuca. Nowotwór ten jest obecnie najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u mężczyzn i drugim co do zachorowalności nowotworem wśród kobiet. U obu płci roczny i pięcioletni czas przeżycia są jednymi z najkrótszych w Europie. Ostatnio wśród kobiet liczba zgonów powodowanych przez raka płuca przekroczyła liczbę zgonów wskutek raka piersi i wobec tego rak płuca stanowi pierwszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów. Szybka, sprawna, fachowa i nowoczesna diagnostyka oraz agresywne i celowane leczenie tego nowotworu może wpłynąć na sukces w walce z tą groźną chorobą.

Kompleksowy ośrodek diagnostyki i leczenia raka płuca

Dotychczasowa diagnostyka i leczenia raka płuca w Centrum Onkologii w Bydgoszczy zawierały wszystkie niezbędne elementy działające jednak niezależnie od siebie. Taka organizacja pracy powodowała przedłużanie się diagnostyki i wielotorowe niespójne leczenie. Przed kilkoma laty wprowadzono w Centrum Onkologii w Bydgoszczy wspólne merytoryczne komisje multidyscyplinarne przyspieszające decyzje terapeutyczne oraz służące rozwiązywaniu wątpliwości i personalizacji leczenia. Wprowadzono wykonywanie nowoczesnych badań genetycznych służące kwalifikacji do immunoterapii i leczenia celowanego. U pacjentów kwalifikowanych do radykalnego leczenia operacyjnego lub radykalnej radioterapii bezwarunkowo wykonywane jest badanie PET/CT, które pozwala uniknąć niewskazanej operacji przy współistnieniu przerzutów do innych narządów. Stałe i sukcesywne szkolenie kadry chirurgów w wiodących europejskich i światowych ośrodkach szpitalnych z olbrzymim doświadczeniem operacyjnym (Ljubljana, A Coruña, Szanghaj) pozwoliło na wprowadzenie nowych małoinwazyjnych technik leczenia operacyjnego raka płuca jak wycięcie segmentu lub płata płuca z dostępu przez 4-5 centymetrowy otwór w klatce piersiowej. Szpital współpracuje z czołowymi chirurgami europejskimi, twórcami tej techniki, co zaowocowało ich przyjazdem do Bydgoszczy i szkoleniem naszych kard w warunkach naszego bloku operacyjnego. Aktualnie prawie 80% radykalnych operacji raka płuca wykonywanych jest w Centrum Onkologii tą metodą. Nowoczesna stereotaktyczna radioterapia stosowana od kilku lat pozwala na niszczenie raka z oszczędzeniem zdrowego miąższu płuca u pacjentów nie kwalifikowanych do operacji.

Od połowy 2018 roku diagnostyka i leczenia raka płuca organizowane są w sposób kompleksowy i multidyscyplinarny z wykorzystaniem potencjału sprzętowego, lokalowego i ludzkiego jednego ośrodka jakim jest Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Do organizacji działania wykorzystano system stosowany w krajach Unii Europejskiej, służący do certyfikacji takich ośrodków. Autorem wymagań i zarazem ośrodkiem certyfikującym jest Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne we współpracy z Niemieckim Towarzystwem Chirurgii Klatki Piersiowej i Niemieckim Towarzystwem Oddechowym.

Dostosowanie polskich warunków do wymagań certyfikacji Centrum Raka Płuca spowodowało wiele zmian organizacyjnych, zakup dodatkowego sprzętu i zatrudnienie nowych pracowników zajmujących się realizacją zadań ośrodka oraz zapewniających pacjentom dodatkowy komfort i fachową opiekę medyczną, socjalną oraz psychoonkologiczną.

Struktura organizacyjna LUNG CANCER CENTRE BYDGOSZCZ

Zwiększono dostęp do poradnictwa ambulatoryjnego otwierając dodatkową poradnię pulmonologiczną dla pacjentów z podejrzeniem raka płuca. W ramach funkcjonowania oddziału chirurgii klatki piersiowej zatrudniono specjalistów pulmonologów, którzy współpracują w diagnostyce małoinwazyjnej i endoskopowej zmian w płucach. Grupa pulmonologów bada parametry oddechowe kandydatów do leczenia operacyjnego, współpracuje przy przygotowaniu pacjenta do operacji, a także dba o niego w przebiegu pooperacyjnym. Zakupiony nowoczesny sprzęt do kompleksowych badań wydolności układu oddechowego sprzyja prawidłowej kwalifikacji pacjentów do poszczególnych form leczenia. Zintensyfikowano i uregulowano formalnie doradztwo psychoonkologiczne oraz dietetyczne. Wprowadzono stanowisko pracownika socjalnego, którego zadaniem jest wszechstronna pomoc prawna i organizacyjna dotycząca funkcjonowania w nowych warunkach leczenia choroby.

Rozwinięto możliwości korzystania z przedoperacyjnej, ale także pooperacyjnej szpitalnej i ambulatoryjnej rehabilitacji oddechowej. Opracowano zasady przeprowadzania badań diagnostycznych obrazowych oraz histopatologicznych z określeniem krótkich terminów ich wykonania i uzyskania wyników. Zakupiono specjalistyczny sprzęt do diagnostyki endoskopowej organizując jedną z najlepiej wyposażonych Pracowni Bronchoskopowych w Polsce.

Rozszerzono skład i zintensyfikowano częstość organizowanych multidyscyplinarnych konsyliów lekarskich. Aktualnie konsylia odbywają się trzy razy w tygodniu. Dodatkowo obok chirurga, chemioterapeuty i radioterapeuty w skład komisji weszli: pulmonolog, radiolog, patomorfolog i pracownik socjalny. Nad przebiegiem konsyliów czuwają doradcy pacjenta. Poza kwalifikacją do poszczególnych rodzajów leczenia konsylium ustala termin i miejsce jego przeprowadzenia. Konsylia badają pacjentów zarówno podczas kwalifikacji do leczenia jak i po zakończeniu jego poszczególnych etapów. To Konsylium decyduje o leczeniu uzupełniającym (chemioterapii lub radioterapii) po przeprowadzonej operacji oraz o dalszym leczeniu miejscowym po indukcyjnej chemioterapii.

Szpital organizuje szeroką akcję informacyjną zarówno dla lekarzy rodzinnych jak i pulmonologów dotyczącą zasad funkcjonowania ośrodka. Medialna akcja informacyjna, podnosząca powagę problemu raka płuca oraz palenia papierosów jako głównej przyczyny powstania tego nowotworu, prowadzona jest wśród pacjentów i mieszkańców województwa. Szpital współpracuje z ośrodkami pomagającymi w rozstaniu się z nałogiem palenia tytoniu oraz z organizacją pacjentów wyleczonych z raka płuca „Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca”.

Stopień satysfakcji zarówno lekarzy kierujących do Centrum Onkologii jak i pacjentów tej lecznicy sprawdzany jest systematycznie w okresowych badaniach ankietowych. Wszelkie uwagi i trafne spostrzeżenia pomagają w ulepszeniu dotychczasowej organizacji ośrodka.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe