Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PARKU AKTYWNEJ REHABILITACJI I SPORTU W BYDGOSZCZY

Spis treści:

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

Rozdział 2- Polityka ochrony dzieci i młodzieży

Rozdział 3 – Standardy obowiązujące personel by zapobiegać krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Rozdział 4 - Wytyczne obowiązujące w placówce

Rozdział 5- Monitoring prowadzonych działań

Rozdział 6- Załączniki

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Standardy ochrony małoletnich w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS) w Bydgoszczy utworzone zostały na podstawie obowiązków wskazanych w ustawie z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
 2. Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu jest komórką organizacyjną Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy świadczącą usługi sportowo – rekreacyjne.

Rozdział 2

Strategia ochrony dzieci i młodzieży

 1. Strategie dotyczące ochrony dzieci i młodzieży obejmują cały personel zatrudniony w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu oraz pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz PARiS.
 2. Podstawową zasadą czynności podejmowanych w PARiS w kontaktach z małoletnimi jest działanie na rzecz ich dobra.
 3. Zarząd Centrum Onkologii zaakceptował i wprowadził w życie strategię określoną w niniejszym dokumencie.
 4. Kierownik PARiS ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację opracowanej strategii.
 5. Koncepcja ochrony małoletnich określa:

- sposoby weryfikacji personelu oraz osób ubiegających się o zatrudnienie;

- taktyki reagowania na sytuacje mogące świadczyć o tym, że małoletni doświadcza krzywdzenia;

- ustalenie prawidłowych kontaktów z małoletnimi;

- stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Rozdział 3

Standardy obowiązujące personel by zapobiegać krzywdzeniu dzieci i młodzieży

 1. Centrum Onkologii weryfikuje zatrudniony personel odnośnie danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Wykonawcy świadczący usługi na rzecz PARiS oświadczają, że wypełnią obowiązki wynikające z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z  późn. zm.) dotyczące uzyskania informacji i oświadczeń o osobach zatrudnianych lub dopuszczanych do działalności związanej z uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich w stosunku do osób skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy.
 3. PARIS przekazuje firmom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz obiektu, a także kontrahentom współpracującym na podstawie umów wytyczne dotyczące bezpiecznych relacji z dziećmi. Dodatkowo pracownicy firm i kontrahenci przekładają załącznik numer 3 do standardów stanowiący oświadczenie, że osoba nie była skazana za przestępstwo na szkodę małoletniego.
 4. Uzupełniająco wypisywane jest oświadczenie o zapoznaniu ze standardami ochrony dzieci i młodzieży w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu, stanowiące załącznik numer 4 do dokumentu.
 5. Cały personel ma obowiązek rozpoznawać znamiona krzywdzenia dzieci i reagować na takie sytuacje, oraz przekazywać informacje o organizacjach i instytucjach służącym pomocy dzieciom i młodzieży.
 6. Uzasadnione podejrzenie krzywdzenia dziecka występuje w szczególności, gdy:
  1. dziecko ujawniło pracownikowi obiektu fakt krzywdzenia,
  2. pracownik zaobserwował krzywdzenie,
  3. dziecko ma na sobie ślady krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie i/lub chaotycznie lub/i popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie.
 7. Mając uzasadnione podejrzenie, że dziecko przebywające w obiekcie jest krzywdzone, należy niezwłocznie zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, telefon wykonuje osoba, która jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia (pracownik/przełożony). Jeśli zawiadamiającym jest pracownik, jednocześnie o zdarzeniu informuje swojego przełożonego.
 8. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 i 7 należy uniemożliwić dziecku oraz osobie podejrzewanej o krzywdzenie dziecka oddalenie się z obiektu.
 9. W uzasadnionych przypadkach można dokonać obywatelskiego zatrzymania osoby podejrzewanej. W takiej sytuacji, do czasu przybycia Policji należy zatrzymaną osobę umieścić pod nadzorem dwóch pracowników w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych użytkowników PARIS.
 10. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo dziecka. Dziecko powinno przebywać pod opieką pracownika do czasu przyjazdu Policji.
 11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa powiązanego z kontaktem dziecka z materiałem biologicznym sprawcy (sperma, ślina, naskórek), należy w miarę możliwości nie dopuścić, aby dziecko myło się oraz jadło/piło do czasu przyjazdu Policji.
 12. W sytuacji zagrażającej bezpiecznej relacji z małoletnim należy:
 • a) Rozmowa z dzieckiem musi odbywać się przy obecności rodzica lub prawnego opiekuna lub funkcjonariusza Policji;
 • b) Nie podnosić głosu w rozmowie małoletnim, by nie powodować dodatkowych niekorzystnych dla dziecka sytuacji;
 • c) Unikać kontaktu fizycznego z małoletnim, chyba że wymaga tego sytuacja by pomóc zagubionemu dziecku na obiekcie w znalezieniu rodzica czy prawnego opiekuna;
 • d) W sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu małoletniego niezwłocznie poinformować odpowiednie służby.

13. Z każdej podejrzanej sytuacji należy wypełnić kartę interwencji (załącznik numer 1). Pracownicy PARIS zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, by postronne osoby nie uzyskały informacji o zdarzeniu zagrażającemu bezpieczeństwu dziecka.

14. Nie należy kontaktować się z małoletnim prywatnymi środkami komunikacji internetowej lub telefonicznej bez wiedzy ich opiekunów.

15. Osoby zarządzające PARIS dążą do ustalenia przebiegu incydentu, sprawdzając okoliczności sytuacji dotyczącej krzywdzenia małoletniego, a także podejmują odpowiednie środki dyscyplinujące w stosunku do osoby podejrzanej o krzywdzenie dziecka.

16. PARIS zobowiązuje się edukować personel na temat okoliczności wskazujących, że dziecko przebywające w obiekcie może być krzywdzone oraz w zakresie sposobów szybkiego i odpowiedniego reagowania na takie sytuacje.

Rozdział 4

Wytyczne obowiązujące w placówce

 1. Jednostka wypracowała tryb określający działania, które należy podjąć w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dziecka. W tej sytuacji należy wypełnić kartę interwencji stanowiącą załącznik nr 1 do powyższych standardów. We wskazanym dokumencie należy podać następujące informacje imię i nazwisko małoletniego, przyczynę interwencji, dane osoby zawiadamiającej o podejrzeniu krzywdzenia, działania podjęte wobec małoletniego, ustaloną formę pomocy, datę spotkania z opiekunem małoletniego, dane organu, do którego zgłoszono interwencję, wynik interwencji, a także działania podjęte wobec krzywdzącego.
 2. Każdą kartę interwencji Kierownik PARIS lub osoba przez niego wyznaczona wpisuje do Rejestru kart interwencji (załącznik numer 2).
 3. W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci komórka organizacyjna przekazuje informację o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem Kierownika Obiektu do Zarządu Centrum Onkologii.
 4. PARIS posiada dane kontaktowe do następujących instytucji i organizacji służącym pomocą w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka. Takimi instytucjami są:
 • POLICJA (TEL 112/997)
 • Sąd Rejonowy – V Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Grudziądzka 45 Bydgoszcz
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się na ulicy Ogrodowej 9 w Bydgoszczy
 • placówki ochrony zdrowia.

PARIS informuje, że dzieci i młodzież mogą uzyskać pomoc w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, który prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon 116 111 jest czynny całą dobę 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy.  

Rozdział 5

Monitoring prowadzonych działań

 1. Kierownik PARIS weryfikuje standardy ochrony dzieci i młodzieży przynajmniej raz w roku, chyba że sytuacja wymaga tego częściej.
 2. Kierownik wyznacza osoby odpowiedzialne za przekazanie osobom pracującym w jednostce wytycznych do stosowania się do powyższych zaleceń, a także do prowadzenia rejestru zgłoszeń (załącznik nr 2) na podstawie kart interwencji (załącznik nr 1).
 3. Standardy ochrony małoletnich w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu są dokumentem ogólnodostępnym do wglądu w Recepcji PARIS oraz zostały udostępnione na stronie internetowej.
 4. Na podstawie powyższych reguł wypracowano skrócone wydanie standardów określające najważniejsze kwestie dla małoletnich.

Rozdział 6

Załączniki:

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PARKU AKTYWNEJ REHABILITACJI I SPORTU W BYDGOSZCZY

 WERSJA SKRÓCONA

 1. Standardy ochrony małoletnich w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARIS) w Bydgoszczy utworzone zostały na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.
 2. PARIS jest komórką organizacyjną podlegającą pod Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka świadczącą usługi sportowo rekreacyjne.
 3. W koncepcji określa się sposoby weryfikacji personelu, sposoby reagowania na sytuacje mogące świadczyć o krzywdzeniu małoletniego, ustalenie prawidłowych kontaktów w relacjach z innymi osobami, a także stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów.
 4. Strategie zawarte w dokumencie obejmują cały personel zatrudniony w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu oraz pracowników firm zewnętrznych wykonujących usługi na terenie obiektu i podlegają one weryfikacji w ogólnodostępnych rejestrach.
 5. Pracownicy firm wykonujących rożne obowiązki zobowiązani są do wypisywania załącznika numer 3 do standardów stanowiącego oświadczenie, że osoba nie była skazana za przestępstwo na szkodę małoletniego. Uzupełniająco wypisywane jest oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami ochrony dzieci i młodzieży (załącznik numer 4)
 6. W celu zachowania prawidłowych kontaktów w relacjach z małoletnimi należy:
 • Nie oceniać i nie pouczać, lecz wysłuchać problemu i zastanowić się nad jak najlepszym rozwiązaniem służącym poprawie bezpieczeństwa małoletniego;
 • Rozmowa z dzieckiem musi odbywać się przy obecności rodzica lub prawnego opiekuna;
 • Nie podnosić głosu w rozmowie małoletnim, by nie powodować dodatkowych niekorzystnych dla dziecka sytuacji;
 • Unikać kontaktu fizycznego z małoletnim, chyba że wymaga tego sytuacja by pomóc zagubionemu dziecku na obiekcie w znalezieniu rodzica czy prawnego opiekuna;
 • W sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu małoletniego niezwłocznie poinformować odpowiednie służby.
 1. Z każdej podejrzanej sytuacji należy uzupełnić kartę interwencji stanowiąca załącznik nr 1 do dokumentu. W nim umieszczamy następujące informacje: imię i nazwisko małoletniego, formę krzywdzenia, dane osoby zgłaszającej o podejrzeniu krzywdzenia dziecka, podjęte działania, formy pomocy, datę spotkania z rodzicem lub opiekunem małoletniego, dane organizacji, do której zgłoszono interwencje oraz jej wynik, a także działania jakie zostały podjęte wobec krzywdzącego.
 2. Wszystkie karty interwencji wpisywane są do rejestru kart interwencji

(załącznik nr 2) prowadzonego przez Kierownika PARIS lub osobę przez niego wyznaczoną. Dodatkowo Kierownik PARIS informuje Zarząd Centrum Onkologii o każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dziecka.

 1. Pracownicy PARIS posiadają dane kontaktowe do instytucji i organizacji służącym pomocą w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

Do takich instytucji zaliczamy: Policję, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Sądzie Rejonowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy placówki ochrony zdrowia.

 1. PARIS informuje, że dzieci i młodzież mogą uzyskać pomoc w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, który prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon 116 111 jest czynny całą dobę 7 dni w tygodniu, a także w dni ustawowo wolne od pracy. Standardy ochrony dzieci i młodzieży dostępne są do wglądu w Recepcji PARIS oraz na stronie internetowej i weryfikowane są przynajmniej raz w roku, chyba że sytuacja wymaga częstszej weryfikacji. 

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe