1 lipca 2023

dot. działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Zgodnie z ustawą Prawa Atomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) art. 32c. pkt.2  Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz filię we Włocławku na zdrowie ludzi i na środowisko za miniony rok.

Na podstawie pomiarów i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy nie stwierdzono uwolnień do środowiska substancji promieniotwórczych.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe