„Doposażenie Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w ogólnodiagnostyczny aparat ultrasonograficzny celem zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.” RPKP.06.01.01-04-0010/22

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:  

Wsparcie Podmiotu w zakresie udzielanych świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej dla pacjentów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów miasta Włocławek oraz okolic.

Planowane Efekty:

 Projekt współfinansowany z EFRR polegał na zakupie nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego, który przyczyni się do:

•   zwiększenia ilości podstawowych badań diagnostycznych w zakresie obrazowania tkanek;

•   istotnego poszerzenia zakresu działania Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej;

•   poprawy jakości prowadzonej diagnostyki i w konsekwencji skuteczniejszego ukierunkowania na             dedykowane leczenie;

•   zwiększenia ilości Pacjentów w zakresie diagnostyki piersi oraz jamy brzusznej;

•   zapewnienia Pacjentom równego i niekomercyjnego dostępu do Specjalistycznej Diagnostyki Ambulatoryjnej w zakresie ultrasonografii;

•   skrócenia czasu oczekiwania na badanie;

•   obniżenia potencjalnych kosztów leczenia Pacjenta, ze względu na możliwe wykrycie choroby we wczesnym stadium.

Umowa zawarta w dniu 31.05.2023 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2023 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2023 r.

Całkowita wartość Projektu:  339 999,99zł

Dofinansowanie z EFRR: 169 999,99 zł

Wkład Własny: 170 000,00 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe