„Doposażenie Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w aparaty ultrasonograficzne w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.” RPKP.06.01.01-04-0083/17

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś priorytetowa  6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  i społeczną

Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:  

Celem projektu jest poprawa dostępności badań diagnostycznych dla pacjentów z chorobą nowotworową diagnozowanych i leczonych w ramach Pakietu Onkologicznego w Centrum Onkologii.

Planowane Efekty:  

Projekt współfinansowany z EFRR polega na doposażeniu  Centrum Onkologii w dwa nowe aparaty ultrasonograficzne pozwoliło na modernizację bazy sprzętowej, zwiększyło jakość obrazów diagnostycznych, przystosowało park sprzętu medycznego do wymogów nowoczesnej diagnostyki obrazowej, przyczyniło się do skrócenia czasu oczekiwania na badanie, w znacznym stopniu zwiększając dostęp do badań diagnostycznych dających szansę na wczesne wykrycie zmian nowotworowych, a także obniżenie kosztów leczenia dzięki wykryciu choroby w początkowym jej stadium.

Umowa zawarta w dniu 07.03.2018 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 16.08.2017 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2018 r.

Całkowita wartość Projektu:  444 390,00 zł

Dofinansowanie z EFRR:  377 731,50 zł

Wkład Własny: 66 658,50 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe