„Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”RPKP.09.03.01-04-0002/20

Opis projektu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych  

Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

Planowane Efekty:

Projekt współfinansowany z EFS polega na zakupie materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia.

Umowa partnerska zawarta w dniu 28.05.2020 r.

Całkowita wartość Projektu:  685 006,60 zł

Dofinansowanie z EFS: 582 255,61 zł

Budżet Państwa: 68 500,66 zł

Wkład Własny: 34 250,33 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe