Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Program Operacyjny:    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i  konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie  6.1.1  „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”

Realizator:
Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 18 listopada 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 45/1931/20 w sprawie akceptacji założeń projektu.

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy jest partnerem Projektu na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/575/21 z dnia 28.04.2021 r.  – zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 cz. 2”

Projekt realizowany w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Liderem), a podmiotami leczniczymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem Projektu jest wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań, związanych z ograniczeniem negatywnych skutków epidemii wywołanej COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych wynikającą z przebudowy, adaptacji i wyposażenia budynków szpitalnych w obszarze chorób zakaźnych. Osiągnięcie wskazanego celu przyczyni się do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz stworzy, także pacjentom, wysoki komfort leczenia oraz zapewni bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity Projektu: 42 649 076,07 zł

Koszty kwalifikowalne: 42 649 076,07 zł
Kwota dofinansowania: 42 649 076,07 zł, w tym:

 • EFRR (90%): 38 384 168,49 zł
 • BP (10%): 4 264 907,58 zł

Partner: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy:
Kwota dofinansowania: 1 097 542,48  zł, w tym:

 • EFRR (90%):  987 788,24 zł
 • BP (10%):  109 754,24 zł

Data podpisania Umowy Partnerskiej:
Umowa z dnia 21.04.2021 r.

Okres kwalifikowalności wydatków:
01.02.2020 r. – 31.08.2022 r.

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację następujących działań mających na celu zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych:

Działanie nr 1: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez szpitale

Działanie nr 2: Zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego przez szpitale

Działanie nr 3: Modernizacja i przebudowa szpitali

Działanie nr 4: Działania informacyjno-promocyjne

W ramach projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokona zakupu sprzętu i aparatury medycznej:

 • System diagnostyczny układu oddechowego dedykowany monitorowaniu, rozpoznaniu i ocenie zmian śródmiąższowych płuc po przebytym COVID-19 – 1 szt.
 • Videolaryngoskop – 2 szt.
 • Endoskopowy system wizyjny – 1 szt.
 • Ultrasonograf – 1 szt.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe