„Doposażenie Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w sprzęt medyczny w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.” RPKP.06.01.01-04-0002/18

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś priorytetowa  6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  i społeczną

Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:  

Projekt współfinansowany z EFRR polega na zwiększeniu dostępu do usług zdrowotnych, w szczególności wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych, realizowanych na rzecz Pacjentów bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Grupą docelową są mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego. Planowany sprzęt diagnostyczny jest niezbędny w terapii dla Pacjentów w kartą DILO.

Planowane Efekty:

Zakup sprzętu medycznego ujętego w projekcie: rezonansu magnetycznego 1,5 T i mammografu cyfrowego, pozwoli na modernizację bazy sprzętowej Centrum Diagnostyczno- Leczniczego - włocławskiej Filii Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, podwyższenie jakości obrazów diagnostycznych wykonywanych w trakcie badań obrazowych, spowoduje skrócenie czasu oczekiwania na badania oraz dostosowanie do wymogów nowoczesnej diagnostyki obrazowej.

Umowa zawarta w dniu 31.01.2019 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2018 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.

Całkowita wartość Projektu:  5 881 783,84 zł

Dofinansowanie z EFRR: 4 996 966,26 zł

Wkład Własny: 884 817,58 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe