„Doposażenie Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku w kolonoskopy i gastroskopy.” RPKP.06.01.01-04-0011/17

Opis projektu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

 Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry  

Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałania  6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Projekt dotyczył doposażenia Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku w dwa kolonoskopy oraz dwa gastroskopy, celem poprawy dostępności badań diagnostycznych ukierunkowanych na rozwój opieki koordynowanej dla mieszkańców miasta Włocławek i gmin ościennych. W ramach projektu zakupiono sprzęt, który służy do wykonywania badań endoskopowych w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Zwiększenie ilości badań specjalistycznych umożliwiających wykrywanie zmian nowotworowych przewodu pokarmowego we wczesnym stadium ich rozwoju.

Planowane Efekty:

Projekt współfinansowany z EFRR polega na doposażenie Pracowni Endoskopii w wysokospecjalistyczny sprzęt endoskopowy miało istotny wpływ na skrócenie czasu oczekiwania na badania, poprawę ich jakości oraz znaczące zwiększenie dostępu do badań przesiewowych dających szansę na wczesne wykrycie patologii przewodu pokarmowego.

Umowa zawarta w dniu 26.09.2017 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2017 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Całkowita wartość Projektu:  400 604,26 zł

Dofinansowanie z EFRR: 200 000,00 zł

Wkład Własny: 200 604,26 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe