„Program profilaktyki wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.” RPKP.08.6.02-04-0001/20  

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region  

Poddziałania 8.6.2. Regionalne programy polityki zdrowotnej  i profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:  

Celem programu jest:

  • zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia,
  • poprawa wykrywalności raka płuca poprzez zastosowanie profilaktyki pierwotnej i wtórnej dla mieszkańców województwa kujawska-pomorskiego nieobjętych Ogólnopolskim programem Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) z uwzględnieniem osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka. Profilaktyka pierwotna obejmuje działania informacyjno-edukacyjne w zakresie badań profilaktycznych oraz dostępności poradnictwa antynikotynowego, zarówno wśród pracowników ochrony zdrowia, jak i mieszkańców danego województwa.
  • edukacja kadry ochrony zdrowia z zakresu profilaktyki raka płuca.

Planowane Efekty:

Projekt współfinansowany z EFS polega na budowie świadomości oraz promowaniu badań profilaktycznych pozwalając na zwiększenie wykrywalności zmian nowotworowych we wczesnych stadiach zaawansowania oraz szybkie wdrożenie leczenia operacyjnego  i systemowego, co znacząco wpływa na aktywność społeczną i zawodową mieszkańców regionu, poprawa jakości życia chorych, a także obniżenie kosztów leczenia. Założeniem projektu w ramach profilaktyki wtórnej jest wykrywanie wczesnego raka płuca u osób z duży, ryzykiem zachorowania.

Umowa: zawarta w dniu 19.06.2020 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2020 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30.12.2023 r.

Całkowita wartość Projektu: 3 361 560,40 zł

Dofinansowanie z EFS: 2 857 326,34 zł

Budżet Państwa: 168 078,02 zł

Wkład Własny: 336 156,04 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe