„Termomodernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.” RPKP.03.03.00-04-0010/17”

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:  

Celem projektu jest podniesienie jakości powietrza atmosferycznego w Bydgoszczy i okolicach oraz ograniczanie strat ciepła. Zachowanie standardów jakości powietrza związane jest z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powstających przy produkcji energii cieplnej.

Planowane Efekty:

Projekt współfinansowany z EFRR polega na wykonaniu termomodernizacji Zespołu Głównego Centrum zlokalizowanego na terenie obejmującym działkę Nr 1/25 w obrębie 248, polegającej na wykonaniu:

1) Przebudowy systemu grzewczego,

2) Przebudowy węzła cieplnego parowo-wodnego zasilającego obiekty tego Zespołu,

3) Równoważenia hydraulicznego wewnętrznych instalacji c.o. i c.t. zasilających w ciepło grzewcze pomieszczenia Zespołu Głównego oraz w ciepło technologiczne nagrzewnice central instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

4) Przebudowa węzła cieplnego Zespołu Głównego dotyczy wymiany węzła cieplnego zlokalizowanego w kondygnacji technicznej budynku diagnostyczno-leczniczego, na nowoczesny spełniający obowiązujące współcześnie standardy techniczne,

5) Ocieplenie stropodachów budynków, poprzez wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi poszczególnych dachów (nowe obróbki z blachy ocynkowanej) oraz wykonanie kominków wentylacyjnych,

7) inne wynikające z Audytu Energetycznego.

Umowa zawarta w dniu 29.12.2017 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 08.09.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2018 r.

Całkowita wartość Projektu: 6 535 452,12 zł

Dofinansowanie z EFRR: 3 894 347,16 zł

Wkład Własny: 2 165 713,78 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe