„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”RPKP.06.01.01-04-0006/20 

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę  zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań, związanych z ograniczeniem negatywnych skutków epidemii wywołanej COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych wynikającą z przebudowy, adaptacji i wyposażenia budynków szpitalnych w obszarze chorób zakaźnych. Osiągnięcie wskazanego celu przyczyni się do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz stworzy, także pacjentom, wysoki komfort leczenia oraz zapewni bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Planowane Efekty:

Projekt współfinansowany z EFRR polegał na realizacji następujących działań mających na celu zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych:

Działanie nr 1: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez szpitale.

Działanie nr 2: Zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego przez szpitale

Działanie nr 3 Modernizacja i przebudowa szpitali

Działanie nr 4: Działania informacyjno-promocyjne.

W ramach projektu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dokona zakupu sprzętu i aparatury medycznej:

  • System diagnostyczny układu oddechowego dedykowany monitorowaniu, rozpoznaniu i ocenie zmian śródmiąższowych płuc po przebytym COVID-19 – 1 szt.
  • Videolaryngoskop – 2 szt.
  • Endoskopowy system wizyjny – 1 szt.
  • Ultrasonograf – 1 szt.
  • Sterylizator parowy – 1 szt.
  • Sterylizator plazmowy – 1szt.

Umowa partnerska z ROPS zawarta w dniu 21.04.2021 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 21.04.2021 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Całkowita wartość Projektu:  1 947 542,41 zł

Dofinansowanie z EFRR: 1 752 788,18 zł

Budżet Państwa: 194 754,23 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe