„Program profilaktyki raka jelita grubego dla województwa kujawsko-pomorskiego.” RPKP.08.06.02-04-0006/17  

Opis projektu: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy

Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region

Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych rehabilitacji i ochrony zdrowia. Projekt dotyczy realizacji programu w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego lub osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej oraz działań informacyjnych zwiększających zgłoszenia na badania profilaktyczne.

Planowane Efekty:

Projekt współfinansowany z EFS skierowany był do osób zamieszkałych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. obszarów „białych plam” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. „Białe plamy” są to tereny uznane za niewystarczająco objęte profilaktyką nowotworową. Rekrutacja skierowana będzie do mieszkańców województwa  kujawsko-pomorskiego nie objętych Programem Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego z uwzględnieniem osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka tj. osób pracujących narażonych na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy.  Wszystkie działania będą ukierunkowane  również na osoby bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. Zachęcane do badań będą osoby w wieku 50-65 lat, niezależne od wywiadu rodzinnego, w wieku 40-49 lat mające krewnego pierwszego stopnia u którego rozpoznano raka jelita grubego oraz w wieku 25-49 lat, z rodzin w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego. Realizacja projektu zakładała objęciem programem zdrowotnym 6300 osób tzn., co przekłada się na wykonanie profilaktycznych badań kolonoskopowych u 2100 osób rocznie. Wykrycie choroby na wczesnym stadium choroby oznacza duże większe szanse przeżycia w okresie 5. letnim.

Umowa zawarta w dniu 13.10.2017 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2017 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2022 r.

Całkowita wartość Projektu: 3 895 510,00 zł

Dofinansowanie EFS: 3 311 183,50 zł

Budżet Państwa: 389 551,00 zł

Wkład Własny: 194 755,50 zł

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe