Zakład Fizyki Medycznej

Działalność kliniczna Zakładu Fizyki Medycznej jest ukierunkowana na bezpieczne wykorzystanie promieniowania jonizującego w celach diagnostycznych oraz terapeutycznych. Fizycy medyczni zapewniają, że promieniowanie wykorzystywane w radioterapii będzie zawsze posiadało prawidłową jakość. Każda procedura terapeutyczna w radioterapii realizowana jest zgodnie z indywidualnym planem leczenia, który fizycy medyczni opracowali w oparciu o dane tomograficzne pacjenta. Proces planowania radioterapii polega na skierowaniu w obszar tarczowy optymalnej ilości promieniowania z zastrzeżeniem, że narządy wrażliwe z nim sąsiadujące nie powinny doznać uszczerbku. Ostatecznie przed przystąpieniem do terapii fizycy medyczni sprawdzają, czy aparat terapeutyczny sprosta oczekiwaniom i wystarczająco dobrze odwzoruje w ciele pacjenta rozkład dawki, o którym mowa w planie leczenia.

Zakład Fizyki Medycznej realizuje następujące usługi:

 • kontrola stabilności pracy urządzeń służących do brachyterapii, teleradioterapii i radioterapii śródoperacyjnej w zakresie parametrów fizycznych i dozymetrycznych;
 • planowanie brachyterapii, teleradioterapii i radioterapii śródoperacyjnej;
 • weryfikacja rozkładów dawki w technikach statycznych i dynamicznych w radioterapii – (kontrola jakości w radioterapii);
 • kontrola specjalistycznych urządzeń radiologicznych;

Współpraca:

 • Zakład Radioterapii
 • Zakład Radioterapii we Włocławku
 • Zakład Brachyterapii
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Działalność naukowa:

 • zastosowanie dozymetrii żelowej do weryfikacji radioterapii stereotaktycznej
 • rekonstrukcja rozkładu dawki w technikach dynamicznych w radioterapii
 • badanie mutacji indukowanych promieniowaniem jonizującym w komórkach roślinnych i zwierzęcych (współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy).
 • udział w pracach Polskiego Konsorcjum na Rzecz Terapii Borowo-Neutronowej

Działalność dydaktyczna:

 • współpraca z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w zakresie kształcenia studentów medycyny, w tym English Division
 • współpraca z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz UTP w Bydgoszczy w zakresie kształcenia studentów inżynierii biomedycznej
 • w 2021r Centrum Onkologii w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uruchomiło nowatorski kierunek studiów
Kontakt do Zakładu
Koordynator dr n. med. Janusz Winiecki

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe