Zakład Neuroonkologii i Radiochirurgii

Unikalne stosowane metody leczenia:

Radiochirurgia mnogich przerzutów do mózgu

Radiochirurgia stereotaktyczna (SRS) jest skutecznym leczeniem u pacjentów z wieloma przerzutami do mózgu. Trzy dekady coraz potężniejszych badań naukowych wykazały, że SRS poprawia wyniki i zmniejsza toksyczność, gdy zastępuje radioterapię całego mózgu (WBRT). W Centrum Onkologii z tego leczenia skorzystało już kilkuset pacjentów u większości chorych udało się w ten sposób zatrzymać chorobę nowotworową w mózgu i zmniejszyć objawy neurologiczne. Zespół lekarzy prezentuje wyniki tego leczenia na zjazdach w kraju i zagranicą uczestnicząc w najważniejszych spotkaniach naukowych.

Radioterapia stereotaktyczna przerzutów do węzłów chłonnych, płuc, wątroby, trzustki czy tkanek miękkich

Pacjentów z ograniczoną liczbą przerzutów można potencjalnie wyleczyć za pomocą terapii ablacyjnej dla wszystkich aktywnych zmian. Stereotaktyczna radioterapia ciała (SBRT) jest nieinwazyjną opcją leczenia, która ostatnio okazała się równie skuteczna i bezpieczna jak operacja w leczeniu przerzutów do płuc i skuteczniejsza niż stosowana dotychczas radioterapia paliatywna w leczeniu kilku ognisk rozsianych po całym ciele. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy mamy doświadczenie w skutecznym leczeniu guzów prostaty, wątroby, trzustki, płuca czy węzłów chłonnych.

Radiochirurgia kręgosłupa

Biorąc pod uwagę sukces radiochirurgii w leczeniu różnych zarówno złośliwych, jak i łagodnych guzów wewnątrzczaszkowych, wzrosło zainteresowanie zastosowaniem wysokich dawek promieniowania konformalnego do leczenia uszkodzeń kręgosłupa w ten minimalnie inwazyjny sposób. Radiochirurgia stereotaktyczna kręgosłupa polega na precyzyjnym dostarczaniu wysokich dawek promieniowania jonizującego do guzów kręgosłupa i rdzenia kręgowego, co ogranicza narażenie na promieniowanie normalnych otaczających struktur. Jego zastosowanie w leczeniu uszkodzeń kręgosłupa było ograniczone dostępnością skutecznych technologii lokalizacji zmiany.

Radiochirurgia kręgosłupa jest stosowana w leczeniu łagodnych lub złośliwych zmian kręgosłupa, w tym guzów pierwotnych, przerzutów, oponiaków, nerwiakowłókniaków, nerwiaków osłonkowych i malformacji naczyniowych. Od 2018 roku ordynatorzy Klinik Neurochirurgii z całego rejonu współpracują z zespołem doświadczonych radio-onkologów w celu wypracowania unikalnego doświadczenia klinicznego w zakresie radiochirurgii kręgosłupa; do tej pory skutecznie wyleczono ponad 200 pacjentów.

System radiochirurgiczny Novalis, znajdujący się w Centrum Onkologii, posiada unikalne i dedykowane narzędzia pozwalające na radiochirurgię na światowym poziomie. Dodatkowo możliwości elastycznych fuzji obrazów PET z MR i CT i wdrożenie obrazowania molekularnego do radiochirurgii pozwala na wytyczanie nowych możliwości, a ścisła współpraca z najbardziej doświadczonymi neurochirurgami pozwala na podnoszenie skuteczność w najtrudniejszych przypadkach.

Radiochirurgia kręgosłupa oferuje nową i ważną alternatywną metodę terapeutyczną w leczeniu guzów kręgosłupa u pacjentów, którzy chcą uniknąć operacji , są nieoperacyjni medycznie lub którzy są słabymi kandydatami do resekcji. Również pozwala na skuteczne leczenie chorych j, którzy przeszli wcześniej napromienianie, mają zmiany niepoddające się otwartym technikom chirurgicznym lub jako uzupełnienie zabiegu chirurgicznego. Radiochirurgia kręgosłupa pozwala wielu pacjentom uniknąć otwartej operacji z jeszcze lepszymi wynikami klinicznymi.

Radiochirurgia z systemem Exactrac

System Exactrac pozwala uzyskać submilimetrową precyzję poprzez dokładność pozycjonowania i monitorowania podawania wiązki. Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako jeden z pierwszych ośrodków na świecie dysponuje najnowocześniejszym systemem do radiochirurgii -ExacTrac Dynamic, który łączy moc i precyzję najnowocześniejszych technologii śledzenia wiązki. Pozwala na realizację wysoce precyzyjnych zabiegów zarówno wewnątrz i poza czaszkowych np. raka prostaty. Rewolucyjna, nowa technologia kamer termowizyjnych działa w połączeniu ze śledzeniem promieni rentgenowskich w czasie rzeczywistym, zapewniając wyjątkową dokładność.

Radiochirurgia i radioterapia stereotaktyczna z wykorzystaniem łuków i intensywnej modulacji – HybridArc

Radiochirurgia Novalis posiada unikalną możliwość stałej adaptacji kształtu wiązki umożliwia leczenie najbardziej skomplikowanych guzów wciąż uzyskując stromy spadek dawki na granicy zmiany. Technika HybridArc™ pozwala na wyjątkowo dobre dopasowanie wysokiej dawki do skomplikowanych celów zlokalizowanych w mózgu czy w kręgosłupie poprzez wykorzystanie kolimatora wielolistokowego o wysokiej rozdzielczości. Równocześnie poprzez napromienianie w trakcie obrotu głowicy aparatu i dopasowywanie kształtu wiązki do guza w czasie rzeczywistym skracamy czas leczenia z godzin do kilkunastu minut poprawiając komfort pacjenta.

Inne Innowacyjne techniki medyczne w Zakładzie Neuroonkologii i Radiochirurgii

W Innowacyjnym Forum Medycznym Centrum Onkologii pracujemy nad nowymi rozwiązaniami dla naszych chorych. Obecnie rozwijamy możliwości leczenia radiochirurgią w skojarzeniu z terapią TTFields, równocześnie współpracujemy z Zakładem Genetyki Medycznej Centrum Onkologii poszukując unikalnych zaburzeń genetycznych zwiększających wrażliwość na radiochirurgię, a w ramach międzywydziałowej grupy naukowców na Uniwersytecie CM UMK (Emreging Field) rozwijamy możliwości leczenia z wykorzystaniem obrazowania z nowymi radioznacznikami pozwalającymi na ultra precyzyjne wyznaczenie granic nacieku guzów mózgu takich jak np. glejak wielopostaciowy.

Leczenie zmiennym polem elektrycznym – TTFields

Urządzenie nazywane TTFields stosowane jest w badaniach w Zakładzie Neuroonkologii w leczeniu guzów mózgu. TTFields dostarcza przez skórę i inne tkanki do guza zmienne pola elektryczne o niskiej intensywności. Badania przedkliniczne wykazały, że w związku z wielkością i kształtem komórek nowotworowych, kiedy podlegają one namnażaniu, pola TTFields powodują przemieszczenie w ulegającej podziałowi komórce elementów komórkowych z ładunkami elektrycznymi, powodując zakłócenie ich normalnej funkcji i mogą prowadzić do śmierci komórki. Pola TTFields to unikalna metoda leczenia glejaka wielopostaciowego i innych guzów litych, obejmująca niską intensywność (~1–3 V/cm), średnią częstotliwość (100–300 kHz), zmienne pola elektryczne, które działają specyficznie na szybko dzielące się komórki nowotworowe . Pola TTFields są zatwierdzone przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) przy częstotliwości 200 kHz dla nowo zdiagnozowanych i nawracających GBM oraz przy 150 kHz dla złośliwego międzybłoniaka opłucnej. TTFields przypisuje się wiele mechanizmów cytotoksycznych, w tym ich wpływ na mikrotubule i włókna septynowe proliferujących komórek rakowych, co zaburza mitozę i powoduje śmierć komórki, katastrofę mitotyczną, niezdolne do życia komórki potomne i stres komórkowy. Pola TTField hamują również naprawę uszkodzeń DNA, wzmacniają stres replikacyjny , blokują migrację i inwazję komórek oraz zwiększają autofagię.

Efekt synergiczny między polami TTFields i radioterapią wykazano w hodowli komórek glejaka, prawdopodobnie poprzez hamowanie mechanizmów naprawy uszkodzeń dwuniciowego DNA, zwiększoną katastrofę mitotyczną i zmniejszoną przeżywalność komórek glejaka . Te dowody przedkliniczne mobilizują nas do dalszych badań klinicznych nad zastosowaniem tej metody leczenia.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe